KIIP Sofia-Maria Stefanova: +389 884 705 766
ECCE-Dimitar Natchev: +389 884 705 755

Building Engineering Forum
Строителен Инженерен Форум

Turning seismic hazard awareness into risk mitigation
Seismic risk reduction through integrated design
20 – 21 October 2021, Sofia, Bulgaria (On-line)

Трансформиране на информираността за сеизмична опасност в намаляване на риска
Намаляване на сеизмичния риск чрез интегриран дизайн 
20 – 21 Октомври 2021, София On-line )

Created with Sketch.

Строителен Инженерен Форум
Международна конференция по сеизмично инженерство

20 – 21 Октомври 2021, София
София Хотел Балкан

1000 София, Площад Света Неделя 5

под патронажа
на Министър на Регионалното Развитие и Благоустройството

Мото:  Трансформиране на информираността за сеизмична опасност в намаляване на риска. Намаляване на сеизмичния риск чрез интегриран дизайн.

Уважаеми колеги и приятели,
Събитието се организира от Съюз на строителните инженери в България (ССИБ) и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, регионална колегия София-град (КИИП РК София-град).
Европейският съвет на строителните инженери (ECCE) и Европейският съвет на инженерните камари (ECEC) са партньори на конференцията. Членките на тези организации ще бъдат поканени за участие в събитието и техните национални членове ще бъдат слушатели по време на конференцията.
Съвместения изследователски център (JRC) към Европейска комисия, Столична община и Университетът по архитектура, строителство и геодезия – Национален Център по Сеизмично Иженерство (НЦСИ) са също партньори на конференцията.
България е страна с висок сеизмичен риск. Опасността от земетресения и повишената сеизмична активност на Балканите предопределят общите проблеми, с които се сблъскват строителните инженери в региона и необходимостта от обмен на знания, опит, идеи, постижения в научните изследвания и технологии, свързани с антисеизмичното строителство и намаляване на сеизмичния риск.
Това бе основната причина, която накара Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, регионална колегия София-град, Университетът по архитектура, строителство и геодезия и Българската академия на науките да организират преди време такива професионални форуми на Балканите.
Бяха проведени Българо-гръцки семинар по сеизмично инженерство, 2007г., два Балкански семинара по сеизмично инженерство, 2009 г. и 2011 г., Юбилейна международна конференция „Устойчиво строителство – отговорност на инженерната общност за съхранение на природата”, 2014г., организирани от КИИП София-град, както и Балкански инженерен форум, 2018г. , организиран от МРРБ и ЕССЕ и под патронажа на Българското председателство на Съвета на ЕС.
Отговорността на строителните инженери за намаляване на сеизмичния риск е огромна. Според нас е важно, да бъдат полагани общи усилия, с подкрепата на държавата и с политическа воля, да успеем да намалим сеизмичния риск и щетите при земетресения. Намаляването на сеизмичния риск изисква обмен на знания, идеи, практически опит.
В панела, посветен на холистичния подход към обновяването на сградите, Научният център към Европейската комисия (JRC) ще представи резултатите от ръководения от тях по възлагане от Еврoпейската Комисия пилотен проект „Интегрирани техники за сеизмично усилване и енергийна ефективност на съществуващи сгради“.
Очаква се да бъдат представени нови технологии за комбинирано подобряване (на сеизмичната сигурност и енергийната ефективност) на съществуващи сгради, това ще бъде ценен принос към целите на конференцията.
Резултатите от пилотния проект ще бъдат основание за вземане на решение от Европейскaта комисия за планиране и използване на европейски средства за превенция на бедствия и намаляване на рисковете чрез прилагане нов холистичен подход за едновременно сеизмично усилване и енергийна ефективност на съществуващи сгради.
Важен аспект е и опазването на недвижимото културното наследство. В този контекст, дейностите по укрепване, реставрация и по идентифициране на недвижимото културно наследство са особенно значими за устойчиво развитие и повишаване качеството на живот. Ролята на строителния браш е изключилно важна.
По време на форума ще се проведе и Панелна Дискусия с българските участници.

МЯСТО И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ 

В зависимост от епидемиологичната обстановка в страната, конференцията ще бъде проведена присъствено или във формат на виртуална конференция
Лекциите на авторите ще се предават директно чрез онлайн платформа към българските инженери и инженерите от европейските страни. Ще е възможно задаване на въпроси онлайн.
Дискусионният панел ще бъде само за българските инженери.
Лекциите ще се изнесат на български и англииски език с двупосочен симултантен превод.Building Engineering Forum

International Conference on Earthquake Engineering

20 – 21 October 2021, Sofia, Bulgaria
Sofia Hotel Balkan

1000 Sofia, 5 Sveta Nedelya Square

under the auspices

of Ministry of Regional Development and Public Works of Bulgaria

The motto is: 
Turning seismic hazard awareness into risk mitigation.
Seismic risk reduction through integrated design

Dear Colleagues and Friends,
The event is organized by the Union of Civil Engineers in Bulgaria and the Chamber of Engineers in the Investment design, region Sofia (KIIP, regional branch Sofia-city)
European Council of Civil Engineers (ECCE) and European Council of Engineers Chambers (ECEC) are partners of the Conference. The members of these organizations will be invited to take part in the event and their national members will be part of the audience.
Joint Research Centre (JRC)` of the European Commission, Municipality of Sofia and University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG) – National Earthquake Engineering Center (NEEC) are also partners of the Conference.
Bulgaria is a country of high seismic risk. The earthquake danger and the higher seismic activity on the Balkans predetermines the common problems, faced by the civil and earthquake engineers in the region and the need of exchange of experience, knowledge, ideas, results of research and practical experience, related to the seismic construction and seismic risk reduction.
This has been the major reason that made the Chamber of Engineers in the Investment Design, regional branch Sofia-city, the Bulgarian Academy of Sciences and the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, to organize time ago such professional forums on the Balkans.
Greek Bulgarian Seminar on Earthquake engineering, Sofia -2007 and two Balkan Seminars on Earthquake Engineering in Sofia -2009 and 2011 have been organized by KIIP, regional branch Sofia-city, jubilee Conference on Sustainable Construction, organized by Bulgarian Chamber of engineers in the investment design 2014, Balkan Engineering Forum, 2018, organized by Ministry of Regional Development and Public Works and ECCE, and held under the auspices of the Bulgarian Presidency of the EU Council
The responsibility of civil engineers to reduce seismic risk is enormous. We must make joint efforts, with the support of the state and with political will, to be able to reduce the seismic risk, the damage from earthquakes and to ensure the funds needed for reconstruction work. Reducing seismic risk requires the exchange of knowledge, ideas, practical experience.
In the panel dedicated to the holistic approach to the renovation of buildings, JRC will present the results of the led by them, awarded by EU pilot project „Integrated techniques for the seismic strengthening and energy efficiency of existing buildings”.
It is expected to be presented the insights on the novel technologies and solutions for combined improvement of energy and seismic performance of existing buildings, this will be a valuable contribution to the goals of the Conference.
The results of the pilot project will be the basis for taking a decision by the European Commission for planning the use of European funds for disaster prevention and risk reduction by applying a new holistic approach to both seismic reinforcement and energy efficiency of existing buildings.
An important aspect is the protection of immovable cultural heritage. In this context, activities to strengthen, restore and identify immovable cultural heritage are particularly important for sustainable development and improving the quality of life. The role of the construction industry is extremely important
During the Forum will be held a Panel Discussion with Bulgarian participants.VENUE AND TYPE OF THE EVENT


Depending on the epidemiological situation in the country, the conference will be held in person in Sofia or in the format of a virtual hybrid conference. 
The lectures will be broadcast directly through an online platform to Bulgarian engineers and engineers from European countries. It will be possible to ask questions online.
The Panel Discussion will be only for Bulgarian engineers.
The lectures will be given in Bulgarian and English with two-way simultaneous translation.

рекламен спот BEF2021 ☼ advertising spot BEF2021
Цел на форума:

Да насърчим международното сътрудничество между инженери и други професионалисти в областта на антисеизмично строителство. Да се сподели опит и най-добри инженерни практики по прилагане на ЕВРОКОД 8 и да се дискутира предстоящите промени в него. и да допринесе за повишаване на ролята на професията на инженера в Европа.

Цел на форума:

Да повиши квалификацията на инженерите-конструктори в областта на антисеизмичното проектиране при прилагане на нов интегриран подход към обновяване на сгради с цел подобряване едновременно на енергийните и сеизмичните им характеристики.
Запознаване с предстоящите промени в законодателната рамка.

Цел на форума:

Да разгледа проблемите на антисеизмичното проектиране при укрепване, реконструкция и обновяването на сградите обявени за недвижими културни ценности с цел тяхното запазване и социализация.

И да повиши квалификацията на техническите лица извършващи тази дейност. 

Forum Objective:

To promote international cooperation among engineers and other professionals in the broad field of earthquake engineering. To be exchanged experience and best engineering practices in the implementation of EUROCOD 8 and to be discussed the forthcomming changes in Eurocode. To contribute to enhancing the role of engineering profession in Europe.

Forum Objective:

To increase the qualification of the structural design engineers in the field of seismic design applying the new holistic approach to renovation of buildings aiming at a combined improvement of energy and seismic performance.

Getting acquainted with the forthcoming changes in the legislative framework.

Forum Objective:

To consider the problems of anti-seismic design in strengthening, reconstruction and renovation of the buildings declared as cultural built heritage / immovable cultural values in order to preserve and socialize them.

And to raise the qualification of the technical persons performing this activity.

INTERNATIONAL  ADVISORY  BOARD

Нетърпеливи сме да сътрудничим и да обменяме идей със заинтересовани страни и партньори. Искаме да допринесем за дългосрочното да мислене за просперитета на нашата професия.

We can’t wait to collaborate and exchange ideas with stakeholders and partners. We want to contribute to long-term thinking about the prosperity of our profession.

Aris Chatzidakis, ECCE PresidentEuropean Council of Civil Engineers (ECCE)

Klaus Thürriedl, ECEC PresidentEuropean Council of Engineering Chambers (ECEC)

Artur Pinto, Head of the JRC Unit ‘Safety and security of buildings’

Joint Research Centre (JRC), European Commission

Ivan Markov, Rektor of UACEGUniversity of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG)

Silvia Dimova, Deputy Head of the JRC Unit ‘Safety and security of buildings

Joint Research Centre (JRC), European Commission

Todor Chobanov, Ex Deputy mayor of the Municipality of Sofia

Municipality of Sofia

Panels

Panel 1

Панел 1:  Намаляване на сеизмичния риск чрез правилно проектиране с Еврокод 8. Очаквани нормативни промени.

Panel 1:   Seismic risk reduction through proper design with Eurocode 8. Expected regulatory changes.

Panel 1

Chairman: prof. dr. Atanas Georgiev KIIP
                                assoc. prof. dr. eng. Tzvetan Georgiev

Lesson 1

Evolution of EUROCOD 8.
expected changes in EN 1998-1-2
According to reinforced structures with ductile level DC2 

☼ 
Посока на еволюцията
на ЕВРОКОД 8.
Очаквани промени в EN 1998-1-2 касаещи стоманобетонови конструкции за ниво на дуктилност DC2

Professor Ph.D. eng. Vassil Kardjiev

University of Architecture, Civil Engineering
and Geodesy, Sofia

Abstract of the lecture

Lesson 2

The role of the Chamber – challenges in eliminate the consequences of two devastating earthquakes in Croatia

Ролята на Камарата – предизвикателства за премахване на последиците от две опустошителни земетресения в Хърватия


eng. Nina Dražin Lovrec, MCE

Croatian Chamber of Civil Engineers
President

Abstract of the lecture

Lesson 3

Influence of earthquakes
in geotechnics

☼ 
Влияние на земетресенията
в геотехниката

Dipl.-Ing. Andreas M. BRANDNER, MSc

Austrian Federal Chamber of Architects and Chartered Engineering Consultants
ECCE President elect (2021-2024) 

Abstract of the lecture

Lesson 4

Direction for the evolution of EUROCODE 8. Expected changes in EN 1998-1-2 related to steel structures

Посока на еволюцията на ЕВРОКОД 8. Очаквани промени в EN 1998-1-2 отнасящи се до стоманените конструкции


Assoc. Prof. Dr. Eng. Tzvetan Georgiev

University of Architecture, Civil Engineering
and Geodesy, Sofia
NEEC

Abstract of the lecture

Lesson 5

„Building damage caused by devastating earthquakes in Croatia in 2020 with reference to Eurocodes limit states“

Повреди на сградите, причинени от опустошителните земетресения в Хърватия през 2020 г. във връзка с граничните състояния по еврокод


Assoc. Prof. Ph.D. Eng. Mario Uroš

Chair for Statics, Dynamics and Stability of Structures Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb

Abstract of the lecture

Lesson 6

Guidelines for the seismic assessment and retrofitting of existing bridges in Greece

Насоки за сеизмична оценка и обновяване на съществуващи мостове в Гърция


Ioannis N. Psycharis Ph.D

Professor Emeritus N.T.U.A.
Vice President of E.P.P.O.
Coordinator of the Committee for the Seismic Assessment and Retrofitting of existing Bridges

Hellenic Society of Earthquake Engineering

Abstract of the lecture

Lesson 7

EUROCOD 8 evolution
– seismic action 

☼ 
Eволюция на Eврокод 8
– сеизмично въздействие

Assoc. Prof. Ph.D. Eng. Mihaela Kouteva-Guentcheva
Assoc. Prof. Ph.D. Eng. Tsvetan Georgiev

University of Architecture, Civil Engineering
and Geodesy, Sofia
NEEC

Abstract of the lecture

Lesson 8

Seismic behavior
of plan irregular structures 

☼ 
Сеизмично поведение
на нерегулярни в план конструкции

Koce Todorov, Associate Professor

Chair of Mechanics and Materials
Faculty of Civil Engineering, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje.

Abstract of the lecture

Lesson 9

Damage assessments after the 2020 earthquakes in Croatia as a gathering point for engineers

Оценките на щетите след земетресенията през 2020 г. в Хърватия като свързваща точка за инженерите


Associate Professor eng. Josip Atalić

Department of Engineering Mechanics of Faculty of Civil Engineering
University of Zagreb.

Abstract of the lecture

Lesson 10

The Resource of Experimental Seismic Engineering and Its Application to Large Panel Residential Buildings

Възможностите на експерименталното сеизмично инженерство и прилагането му към едропанелни жилищни сгради


Eng. Ognyan Ganchev,
Assoc. Prof. Dr. Eng. Tzvetan Georgiev,
Prof. Dr. Eng. Petar Pavlov, Dr. Eng. Radoslav Orlinov

University of Architecture, Civil Engineering
and Geodesy, Sofia
NEEC

Abstract of the lecture

Panel 2

Панел 2: Интегрирани техники за сеизмично усилване и енергийна ефективност на съществуващи сгради. 

Panel 2:   Integrated techniques for the seismic strengthening and energy efficiency of existing buildings

Panel 2

Chairman:  eng. Aris Chatzidakis, ECCE President

Lesson 1

The challenge of the integrated seismic strengthening and energy upgrading of existing buildings

☼ Предизвикателството на интегрираното сеизмично усилване и подобряването на енергийната ефективност на съществуващи сгради


Dr. Paolo Negro

Research officer at the European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Project leader at the European Laboratory for Structural Assessment (ELSA)

Abstract of the lecture

Lesson 2

Influence of RC walls on the energy efficiency of buildings

☼ Влияние на стени от стоманобетон върху енергийната ефективност на сгради


Prof. Dr. eng. Meri Cvetkovska

University Ss. Cyril and Methodius (UKIM)
Skopje

Abstract of the lecture

Lesson 3

Innovative seismic and energy retrofitting of the existing building stock (iRESIST+)

☼ Иновативно сеизмично и енергийно обновяване на съществуващия сграден фонд (iRESIST+)


Dr. Dionysios Bournas

European Commission,
Joint Research Centre (JRC)

Abstract of the lecture

Lesson 4

The need for Assessment and Seismic Strengthening of Existing Buildings in parallel with Energy Efficiency Improvements – A case study from Cyprus

☼ Необходимостта от оценка и сеизмично усилване на съществуващи сгради едновременно с подобрения на енергийната ефективност – Пример от Кипър.


Eur. Ing. PLATONAS STYLIANOU

European Council of Civil Engineers (ECCE)

Abstract of the lecture

Lesson 5

Pre-earthquake vulnerability assessment of buildings of public use in Greece

☼ Предварителна оценка на сеизмичната уязвимост на сгради с обществено предназначение в Гърция


Katerina Tarnava -MSc Civil Engineer 
Dionyssia Panagiotopoulou – MSc Civil Engineer

Earthquake Planning and Protection Organization (EPPO)

Abstract of the lecture

Panel 3

Панел 3: Антисеизмичното проектиране при укрепване, реконструкция и обновяването на сградите обявени за недвижими културни ценности

Panel 3: Anti-seismic design in strengthening, reconstruction and renovation of buildings declared as cultural built heritage / immovable cultural values

Panel 3

Chairman: Prof. Dr. Marina Traykova, UACЕG

Lesson 1

Structural interventions on historic buildings – why, how and when

☼ Конструктивни намеси в исторически сгради – защо, как и кога

Prof. Dr. Marina Traykova

University of Architecture, Civil Engineering
and Geodesy, Sofia

Abstract of the lecture

Lesson 2

Monuments and structural safety.
The lonely way of structural engineer.

Паметници и конструктивна безопасност. Самотният път на конструктора.

Aris Chatzidakis, ECCE President

European Council of Civil Engineers (ECCE)

Abstract of the lecture

Lesson 3

IZIIS’ Integrated Approach In Seismic Retrofitting Of Structures, Historic Buildings And Monuments

 
Интегрирания подход на IZIIS в сеизмичнотото обновяване на конструкции, исторически сгради и паметници

Prof. Dr. Veronika Shendova

University Ss. Cyril and Methodius (UKIM)
Skopje

Abstract of the lecture

Lesson 4

Limiting the environment impact during restoration of the individual structural elements, and ensuring the seismic safety of the load-bearing structural elements of St. Alexander Nevsky Cathedral

Ограничаване на въздействията на околната среда при възстановяване на отделни конструктивни елементи и обезпечаване на сеизмичната безопасност на носещата конструкция на храм паметник „Свети Александър Невски“ 

Prof. Dr. Eng. Ivan Markov
Prof. Dr. Eng. Bogomil Petrov

University of Architecture, Civil Engineering
and Geodesy, Sofia

Abstract of the lecture

Lesson 5

Renovation of public cultural heritage buildings after the Zagreb earthquake in 2020. – design, regulations and examples.

☼ Възстановяване на обществени сгради, обявени за културни ценности, след земетресението в Загреб през 2020 г. – проектиране, нормативни разпоредби и примери Part 1

mr. sc. Dragan Kovač, dipl.ing.građ

Croatian Chamber of Civil Engineers
(HKIG)

Abstract of the lecture

Lesson 6

Renovation of public cultural heritage buildings after the Zagreb earthquake in 2020. – design, regulations and examples.

☼ Възстановяване на обществени сгради, обявени за културни ценности, след земетресението в Загреб през 2020 г. – проектиране, нормативни разпоредби и примери Part 2

dipl. ing. građ. Krešimir Tarnik M.C.E

Croatian Chamber of Civil Engineers
(HKIG)

Abstract of the lecture

Lesson 7

Dynamic Identification of Historic Masonry Structures by Operational Modal Analysis

☼ 
Динамично идентифициране на исторически зидани конструкции чрез оперативен модален анализ

Ms Dilek OKUYUCU, PhD

Erzurum Technical University
Turkey

Abstract of the lecture

Lesson 8

Conservation, restoration and exposure of archaeological structures in late antique fortress “Shishmanovo Kale”.
VI th century Cathedral Church

☼ 
Консевация, реставрация и експониране на археологическите структури в късноантична крепост „Шишманово кале”.
Съборна Църква от VI ВЕК

Ivan Geshanov, MSc.Str.Eng, Phd

Charman of Civil Engineering Section, KIIP Sofia-city
Chamber of Engineers in the Investment design, regional branch Sofia-city

Abstract of the lecture

Lesson 9

Vulnerability Assessment of a Historical City Center- The Case of Nafplio

☼ Оценка на уязвимостта на исторически градски център- случаят Нафплион

Dr. Linda-Evangelia Pelli
MSc Civil Engineer

Earthquake Planning and Protection Organization (EPPO)

Abstract of the lecture

Lesson 10

“The character of the ruin should be preserved”.
Application of contemporary antiseismic approaches to the anastylosis of ancient monumental dry stone constructions

☼ „Характерът на руината трябва да бъде запазен“. Приложение на съвременните антисеизмични подходи към анастилозата на древни монументални конструкции от сух камък

Dr. Eleni-Eva Toumbakari

Ministry of Culture, Greece

Abstract of the lecture

Lesson 11

Anti-seismic design in strengthening and reconstruction of cultural heritage buildings – Case study in Sintra, Portugal

☼ 
Антисеизмичното проектиране при укрепване и реконструкция на сгради на културното наследство – Пример от Синтра, Португалия

Prof. Dr. Rita Bento

Department of Civil Engineering, Architecture and Georesourses of Instituto Superior Técnico, University of Lisbon, Portugal

Abstract of the lecture

PANEL DISCUSSION ★ ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ

Модератор: инж. Димитър Начев, Вице Президент ЕССЕ

Moderator: CEng. Dimitar Natchev, ECCE Vice President

Законодателни рамки при прилагане на интегрирани техники при реконструкция и обновяването на сградния фонд и на сградите обявени за недвижими културни ценности (само за българските инженери)

Legislative frameworks for application of integrated techniques in reconstruction and renovation of the building stock and of the buildings declared as cultural built heritage / immovable cultural values (only for Bulgarian engineers)

Дискусионният панел ще се проведе в он-лайн формат
на 01.11.2021 от 15.00 до 16.30 часа
(понеделник – Ден на Народните Будители)

Включете се в дискусията на следния линк:

ZOOM BEF2021 Дискусионен панел

Сесията ще бъде отворена в на 01.11.2021 в 14.30 (понеделник)

инж. Димитър Начев

Вице Президент на Европейският съвет на строителните инженери (ECCE)

Законодателни промени в сектор строителство – нужна ли е радикална промяна или само смяна на имената, закон с кодекс; Промяна на ролите на участниците в инвестиционния процес. Нова справедлива и работеща система от правила, която да регламентира отношенията между участниците в процеса. Рестар на целия закон и нормативна уредба, за да отговарят на сегашните потребности на обществото

арх. Иван Шишков

Зам.-министър на Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството

Добрата законодателна рамки е предпоставка за  правилното прилагане на правилата и нормите при обновяването на сградите обявени за недвижими културни ценности

инж. Стефан Кинарев

Председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, регионална колегия София-град

Дигитализация на строителния сектор, като начин за подобряване на инвестиционната среда. Създаване и водене на регистри.

проф. д-р арх. Борислав Борисов  

Зам.-председател на Камарата на архитектите в България

Рано или късно вярвам да се стигне до подходяща нормативна реформа в сектора.
Освен „по-добрия инвестиционен климат”, липсва висококвалифицирани работници, съществува нелоялна конкуренция, прекомерна административна тежест и не добра нормативна регулация.

арх. Петър Петров

Директор на Национален институт за недвижимо културно наследство

Необходим ли е нов Закона за културното наследство. Имаме ли стратегия за опазване и управление на националните културни ценности. Трябва ли държавата, общината и обществото като ползватели на недвижимото културно наследство да подпомагат финансово собствениците на сградите – паметници на културата.

доц. д-р инж. Емад Абдулахад

Декан на Строителен факултет –  Университет по архитектура, строителство и геодезия

Експлоатационната надежността и дълготрайността на
паметници и исторически сгради
Избор на интервенции и методи за възстановяване

Арх. Константин Пеев

Зам.-председател на Камарата на архитектите в България

Добро начало би било, ако след събитие от научно ниво създадем предложения за съпътстващи наредби или кодове за старинни сгради и културни ценности при проектиране и изпълнение

 See coverage of the conference and presentations!

FORUM PRESS RELEASESDOWNLOAD Presentations

SOCIAL PROGRAM ★ СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Come and see Sofia and Bulgaria. We will show you interesting places and things. If you can’t, check out the site below.

Елате и вижте София и България. Ще Ви покажем интересни места и неща. Ако не можете разгледайте сайта по-долу.

Sofia The History of Europe

A film about the centuries-old history of Sofia, the second oldest capital after Athens in Europe.

Bulgarian Women

See the beauty and diversity of Bulgarian women dressed in Bulgarian costumes.

Earthquakes in Bulgaria

Registered earthquakes with epicenter in/near Bulgaria with magnitude over 4.0 on the Richter scale.

Генерален спонсор

General sponsor

Media partners

Нашите Медийни партньори

ORGANISING COMMITTEE

Организаторите и участниците във форума работят на доброволен принцип или са в трудови отношения с ведомства.  За участие във форума не се дължи регистрационна такса.

The organizers and participants in the forum work on a voluntary basis or are in employment relations with institutions. No registration fee is due for participation in the forum.

eng. Stefan Kinarev 

President KIIP, Sofia

ВИЖ ВИДЕО █ SEE VIDEO

eng. Dimitar Natchev

Vice President / Treasurer European Council of Civil Engineers ☼ President of Union of Civil Engineers in Bulgaria

ВИЖ ВИДЕО █ SEE VIDEO

eng. Maria Stefanova

Secretry General KIIP, Sofia

► ВИЖ ВИДЕО █ SEE VIDEO ◄

Contact us

Building Engineering Forum

International Conference on Earthquake Engineering

UNION OF CIVIL ENGINEERS IN BULGARIA 

1606 Sofia, Buzludja 6, Tel: (+359 2) 411 22 22, Tel/Fax: (+359 2) 411 22 55,  Mobil:(+359) 888 58 14 77,E-mail: bef2021@uceb.eu, bef2021_participation@uceb.eu, http://www.uceb.eu,  Dimitar Natchev Mobil: (00359) 884 705 755CHAMBER OF ENGINEERS IN THE INVESTMENT DESIGN REGIONAL BRANCH SOFIA

1000 Sofia, 51, Al. Stamboliiski blrd., fl.7 tel.(+359 2)  851 82 41, (+359 2) 851 82 42, fax: (+359 2) 851 82 43 e-mail: office@kiip-sofia.com Maria Stefanova Mobil: (+359) 884 705 766


 Counter participants

36% of the participants are outside the Republic of Bulgaria

registered participants

maximum number of panel participants

maximum number
of participants in a panel discussion